متقاضیان محترم، جهت برقراری ارتباط با واحد شکایات اتحادیه با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند: 03136613032 و 031336613033

فرم درخواست همکاری داوطلبانه با اتحادیه

 

عکس

نام ونام خانوادگی :                         نام پدر:          ش ش :

شماره ملی :                            شماره پروانه:        تاریخ اعتبار:

رسته واحد صنفی :

آدرس واحد صنفی :

نام واحد صنفی :

 

زمینه فعالیت داوطلبانه :

 

درخواست مالی در قبال انجام کار  دارم  ם

ندارم  ם

توضیحات لازم:

 

هیئت مدیره در هرگونه تصمیم گیری مختار می باشد.

 

امضاء