جناب آقای سید مجید اعتصامی

ریاست اتحادیه 

جناب آقای محمد علی اکبر زاده

نایب رئیس اول اتحادیه

جناب آقای سید اکبر میر حسینی

نایب رئیس دوم اتحادیه

جناب آقای مرتضی رستم زاده

دبیر اتحادیه

جناب آقای حمید رضا اهتمام

خزانه دار

جناب آقای جلیل صادقی

بازرس اصلی