متقاضیان محترم، جهت برقراری ارتباط با واحد شکایات اتحادیه با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند: 03136613032 و 031336613033

جناب آقای سید مجید اعتصامی

ریاست محترم اتحادیه 

جناب آقای محمد علی اکبر زاده

نایب رئیس اول اتحادیه

جناب آقای سید اکبر میر حسینی

نایب رئیس دوم اتحادیه

جناب آقای مرتضی رستم زاده

دبیر اتحادیه

جناب آقای حمید رضا اهتمام

خزانه دار

جناب آقای جلیل صادقی

بازرس اصلی