اطلاعیه میزان حق عضویت در سال 1400

اطلاعیه میزان حق عضویت در سال 1400
آبان 24, 1396
5092 بازدید

مطابق ماده 31 قانون نظام صنفی صدور پروانه دائم 5ساله و موقت یکساله 8.000.000 ریال حق عضویت صدور پروانه کسب 5ساله دائم 4.000.000 ریال حق عضویت صدور پروانه کسب یکساله موقت 2.030.000 ریال فیش حساب اتاق اصناف ایران(1100000ریال)+اتاق اصناف اصفهان (450.000ریال)+اتحادیه مبل اصفهان (450.000ريال)+(30.000ريال)سازمان صمت 3.000.000 ریال  و  5.000.000ريال(ممتاز) حق عضویت سالانه(تمدید تعویض،المثنی) تذکر:1)هزینه حق […]

مطابق ماده 31 قانون نظام صنفی صدور پروانه دائم 5ساله و موقت یکساله
8.000.000 ریال حق عضویت صدور پروانه کسب 5ساله دائم
4.000.000 ریال حق عضویت صدور پروانه کسب یکساله موقت
2.030.000 ریال فیش حساب اتاق اصناف ایران(1100000ریال)+اتاق اصناف اصفهان (450.000ریال)+اتحادیه مبل اصفهان (450.000ريال)+(30.000ريال)سازمان صمت
3.000.000 ریال  و  5.000.000ريال(ممتاز) حق عضویت سالانه(تمدید تعویض،المثنی)

تذکر:1)هزینه حق عضویت صدور پروانه کسب مرحله آخر دریافت می گردد.

2)زمان تبدیل پروانه کسب موقت یکساله به دائم 5ساله ما به التفاوت 4.000.000ریال دریافت می گردد.

3)هرگونه تقسیط حق عضویت با مجوز هیئت مدیره می باشد.

بااحترام-هیئت مدیره اتحادیه صنایع مبل