مسئول شکایات به شما یک تیکت ارجاع داد #8912: “بازديد و احضار نظر كارشناس جهت تعيين تكليف پيمانكار آقاى درخوش”

آذر 8, 1401
5 بازدید