مسئول شکایات به شما یک تیکت ارجاع داد #7819: “تعلل در تحویل سفارش و عیوب ظاهری در کار و امتناع از تحویل فاکتور”

آبان 4, 1401
11 بازدید