مسئول شکایات به شما یک تیکت ارجاع داد #6927: “عدم ارائه مبل سفارش شده در فاکتور نسبت به عکس داخل نمایشگاه و کیفیت بد”

مهر 11, 1401
10 بازدید