خانم کشاورز مدیر اجرایی اتحادیه به شما یک تیکت ارجاع داد #7819: “تعلل در تحویل سفارش و عیوب ظاهری در کار و امتناع از تحویل فاکتور”

آبان 21, 1401
1 بازدید