راهنمای کسری مدارک در ثبت شکایت

فروردین 30, 1401
28 بازدید

با سلام؛ درخواست کننده گرامی لطفاً پس از مطالعه و بررسی متن زیر با کپی کردن و تکمیل کردن آن ، نسبت به ثبت مجدد درخواست خود بر اساس متن زیر اقدام فرمایید ، ضمنا توجه داشته باشید جهت رسیدگی به شکایات خرید مبلمان ، پیوست کردن فاکتور خرید به درخواست الزامی است. مشخصات شاکی […]

با سلام؛

درخواست کننده گرامی لطفاً پس از مطالعه و بررسی متن زیر با کپی کردن و تکمیل کردن آن ، نسبت به ثبت مجدد درخواست خود بر اساس متن زیر اقدام فرمایید ، ضمنا توجه داشته باشید جهت رسیدگی به شکایات خرید مبلمان ، پیوست کردن فاکتور خرید به درخواست الزامی است.


مشخصات شاکی | خواهان:

نام: ………………. نام خانوادگی: …………………. نام پدر: …………………… کدملی …………………….. تاریخ تولد:   /   /    شماره منزل: …………………… شماره همراه: ………………………….. نشانی منزل: …………………………………………………………………………………..

مشخصات متشاکی /خوانده:

نام و نام خانوادگی: ………………………………… نام واحد صنفی: ……………………… شماره ثابت: ……………………………… شماره همراه: …………………………… نشانی دقیق:  ……………………………………………………………………………..

خلاصه موضوع خواسته و مبلغ آن: ……………………………….

شرح شکوائیه: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….