تشکیل جلسه رسیدگی

فروردین 30, 1401
28 بازدید

با سلام؛ آقای ….. توجه به خواسته مطروحه از آقای …… متصدي مبل دعوت مي گردد مورخ …./…./…. راس ساعت….:…..همراه با اصل وکپي فاکتور خريد و کارت ملی جهت رسيدگي به اتحاديه مبل (بدون همراه)مراجعه فرمائيد. تذکر:در صورت هرگونه توافق قبل از جلسه رسيدگي به اتحاديه اعلام فرمائيد.اتحاديه مبل اصفهان

با سلام؛

آقای ….. توجه به خواسته مطروحه از آقای …… متصدي مبل دعوت مي گردد مورخ …./…./…. راس ساعت….:…..همراه با اصل وکپي فاکتور خريد و کارت ملی جهت رسيدگي به اتحاديه مبل (بدون همراه)مراجعه فرمائيد. تذکر:در صورت هرگونه توافق قبل از جلسه رسيدگي به اتحاديه اعلام فرمائيد.اتحاديه مبل اصفهان