بازدید اعضا هیئت مدیره از کارخانه تولید تجهیزات اداری ابنوس

بازدید اعضا هیئت مدیره از کارخانه تولید تجهیزات اداری ابنوس
آذر 10, 1396
341 بازدید

بازدید اعضا هیئت مدیره از کارخانه تولید تجهیزات اداری ابنوس واقع در شهرک صنعتی بختیار دشت اصفهان

بازدید اعضا هیئت مدیره از کارخانه تولید تجهیزات اداری ابنوس واقع در شهرک صنعتی بختیار دشت اصفهان