جدول برنامه فعالیت هفتگی اتحادیه مبل اصفهان

روز8:30  الی 11:0011:00 الی14:00
شنبهامور اداری ومراجعات مردمیرسیدگی به شکایات متفرقه و اجرائیات-تکمیل مدارک پروانه
یکشنبهامور اداری و مراجعات مردمیرسیدگی به شکایات متفرقه و اجرائیات-تکمیل مدارک پروانه
دو شنبهگزارش پلمپ
نامه های کارتابل جلسات هیئت مدیره
گزارش مالی و چک ها و تقسیط
گزارش بازرسین
مکاتبات و پرونده صدور پروانه کسب اعضا
سه شنبهامور اداری و مراجعات مردمیرسیدگی به شکایات متفرقه- تکمیل مدارک پروانه
چهار شنبهجلسه هیات مدیره با کارمندان و شرکت های متفرقه و تحویل پروانه کسب
رسیدگی شکایات خیابان شریف(رهنان)
Close