ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      پرینت

    متن درخواست

    متن نمونه فرم شکوائیه (فرم1) مشخصات شاکی | خواهان : نام : ………………. نام خانوادگی : …………………. نام پدر : ……………………کدملی……………………..تاریخ تولد:   /   / شماره منزل:……………………شماره همراه:…………………………..نشانی منزل:…………………………………………………………….. مشخصات متشاکی /خوانده: نام و نام خانوادگی:…………………………………نام واحد صنفی:………………………شماره ثابت:………………………………شماره همراه :……………………………نشانی دقیق:…………………………………………………………………………….. خلاصه موضوع: خلاصه موضوع خواسته و مبلغ آن: ………………………………. شرح شکوائیه: …………………………………………………………………………………………………………………………