ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    پرینت

  متن نمونه فرم شکوائیه (فرم۱)

  مشخصات شاکی | خواهان :

  نام : ………………. نام خانوادگی : …………………. نام پدر : ……………………کدملی……………………..تاریخ تولد:   /   / شماره منزل:……………………شماره همراه:…………………………..نشانی منزل:……………………………………………………………..

  مشخصات متشاکی /خوانده:

  نام و نام خانوادگی:…………………………………نام واحد صنفی:………………………شماره ثابت:………………………………شماره همراه :……………………………نشانی دقیق:……………………………………………………………………………..

  خلاصه موضوع:

  خلاصه موضوع خواسته و مبلغ آن: ……………………………….

  شرح شکوائیه: …………………………………………………………………………………………………………………………