خانم کشاورز مدیر اجرایی اتحادیه به شما یک تیکت ارجاع داد #2133: “عدم تطابق کالای سفارس داده شده و عدم کیفیت مبل و شکستگی در چند ناحیه”

خرداد 17, 1401
1 بازدید